سلام
از شما ممنون هستم که من را در تربیت فرزندتان سهیم نمودید.
خواهشمندم به راهکارهایی که در این دوره برایتان ارسال می شود عمل نمایید.
من به شما اطمینان می دهم که در صورت عمل به این راهکارها درعرض مدت کوتاهی شاهد تغییر رفتار فرزندتان خواهید بود.